प्रयोग स्टोरिबाट समुदाएको बिधुतिकरणमा परिवर्तन (Prayog Story of Change Community Electrification)

Story of Community Electrification in South Lalitpur.

Read more: