साहित्यकारको आँखामा जलवायु परिवर्तन (The Great Derangement : Climate Change and The Unthinkable, Manthan Kartik 2073)

The great derangement

Book : The Great Derangement : Climate Change and The Unthinkable     पुस्तक: साहित्यकारको आँखामा जलवायु परिवर्तन
Author : Amitav Ghosh                                                                                            लेखक: अमिताभ घोष

Publisher : Penguin Books, 2016                                                                           प्रकाशक : पेनगुइन किताबहरु, २०१६

ISBN : 9789386057433                                                                                           आइयसबियन: ९७८९३८६०५७४३३

Reviewer : Ajaya Dixit                                                                                              समीक्षक: अजय दीक्षित

 

Download Document