चीनका मौन सेना (China’s Silent Army, Manthan Kartik 2073)

China's Silent Army

Book : China’s Silent Army                                                   पुस्तक : चीनका मौन सेना
Authors : Juan Pablo Cardenal, Heriberto Araujo           लेखकजुअन पब्लो कर्देनल्, हेरिबेर्टो अरौजो

Publisher : Broadway Books, 2014                                      प्रकाशक : ब्रोडवे बूकस, २०१४

ISBN : 9780385346597                                                          आइयसबियन  :  ९७८०३८५३४६५९७ 
Reviewer : Bishnuraj Upreti                                                  समीक्षक: विष्णुराज उप्रेती

 

Download Document